درهمه جا هرزمان لعن عمر گفته ام
با نفس گلفشان لعن عمر گفته ام
خاک نشینم ولی از مدد آسمان
باهمه ی عرشیان لعن عمر گفته ام



لعنت به عمر به هر زبان باید گفت
لعنش به عیان و به نهان بایدگفت
عید علی و فاطمه را در امروز
تبریک به صاحب الزمان باید گفت



کار عمر امروز ابولولو ساخت
زین کار سرفخر به گردون افراخت
گر سال کنی به نام فیروز رواست
زیرا که حقوق دوستی خوش پرداخت



عشق زهرا زسینه ی من کم شدنی نیست
مهرش به زر و مال فراهم شدنی نیست
خود را بکشی در ره اثبات ولایت
خصم علی و فاطمه آدم شدنی نیست